Podsumowanie szkolenia z zakresu ograniczeń w obrocie ziemią rolną

09.12.2016

Powrót

Krótkie podsumowanie szkolenia z zakresu ograniczeń w obrocie ziemią rolną.

Z naszego regionu od maja 2016 r. do Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych wpłynęło ponad 200 wniosków o wydanie zgody na zbycie nieruchomości rolnej osobie nieuprawnionej w ustawie. Wydano jedynie 2 decyzje odmowne.
Na początku 2017 r. Agencja Nieruchomości Rolnych uruchomi portal: gospodarstwopolska.pl, na którym będzie można informować o zamiarze zbycia nieruchomości rolnej. Ogłoszenie na portalu spełni wymóg określony w ustawie.

Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw z 14 kwietnia 2016 roku.
1. Przepisy powyższej ustawy weszły w życie z dniem 30 kwietnia 2016 roku, które oparte są na trzech filarach:
I. Zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.
II. Nowych zapisach w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.
III. Wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości będących w Zasobie w okresie 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy – zmiana profilu Agencji.
2. Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wymienione w ustawie może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej, wydanej na wniosek:
1) zbywcy, jeżeli:
a) wykaże on, że nie było możliwości nabycia nieruchomości rolnej przez rolnika indywidualnego,
b) nabywca daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej,
c) w wyniku nabycia nie dojdzie do nadmiernej koncentracji gruntów rolnych;
2) osoby fizycznej zamierzającej utworzyć gospodarstwo rodzinne, która:
a) posiada kwalifikacje rolnicze,
b) daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej,
c) zobowiąże się do zamieszkiwania w okresie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości na terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych, która wejdzie w skład tworzonego gospodarstwa rodzinnego.

Istnieje jeszcze jedna okoliczność, w której Prezes Agencji może wyrazić zgodę na zbycie nieruchomości rolnej osobie nie będącej rolnikiem indywidualnym.
W tym zakresie TPPN rekomenduje stowarzyszone Biura Nieruchomości, jako firmy kompetentne do udzielania informacji i pomocy w sprzedaży nieruchomości.

IMG_2317 (Kopiowanie) IMG_2320 (Kopiowanie) IMG_2331 IMG_2334 IMG_2340

 

Comments are closed.