REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

STOWARZYSZENIE TORUŃSKIEGO POROZUMIENIA POŚREDNIKÓW NIERUCHOMOŚCI

§ 1 Postanowienia ogólne

1.Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę: „Toruńskie Porozumienie Pośredników Nieruchomości”. W dalszej części regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.

2.Siedzibą Stowarzyszenia jest Toruń.

3. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Stowarzyszenie działa na podstawie n

niniejszego regulaminu oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach.

5. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków.

7. Do prowadzenia swoich spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

8. Stowarzyszenie jest organizacją zrzeszającą osoby fizyczne, które zawodowo uczestniczą w rynku nieruchomości w szczególności jako pracodawcy i pośrednicy.

9. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 2 Cele i środki działania

1. Celem działalności Stowarzyszenia jest:

1. Reprezentowanie interesów zbiorowych swych członków wobec organów władzy publicznej w zakresie swoich celów regulaminowych.

2. Tworzenie zasad i inspirowanie współpracy pomiędzy członkami Stowarzyszenia, w tym organizowanie systemu wymiany ofert, a w szczególności określanie zasad i reguł na jakich ta współpraca ma się odbywać pomiędzy członkami Stowarzyszenia.

3. Promocja działalności zawodowej członków Stowarzyszenia.

4. Tworzenie wizerunku pośrednictwa jako ważnej i potrzebnej profesji oraz wizerunku pośrednika jako członka odrębnej grupy zawodowej.

5. Wypracowywanie i określanie zasad etyki zawodowej oraz egzekwowanie przestrzegania tych zasad przez członków Stowarzyszenia.

6. Dbałość o wysoki poziom usług i kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia,

7. Ochrona interesów członków Stowarzyszenia.

8. Udział w tworzeniu rynku nieruchomości.

9. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem współpracy i wymiany ofert.

2. Cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:

1. Organizację szkoleń, seminariów i innych imprez dotyczących zagadnień związanych z pośrednictwem i rynkiem nieruchomości,

2. Działalność wydawniczą i szkoleniową,

3. Inicjowanie i popieranie współpracy pomiędzy członkami Stowarzyszenia.

3. Środki działania

1.Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia, ofiarności publicznej oraz dotacji na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2. Środkami finansowymi Stowarzyszenia Zarządza Zarząd, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującym Regulaminem.

3. Każdy członek odpowiada za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego bez ograniczeń całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi członkami oraz ze stowarzyszeniem. Odpowiedzialność ta powstaje z chwilą, gdy egzekucja z majątku stowarzyszenia zwykłego okaże się bezskuteczna.

4. Stowarzyszenie nie może:

1. powoływać terenowych jednostek organizacyjnych,

2. zrzeszać osób prawnych,

3. prowadzić działalność gospodarczą,

4. prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego.

§ 3 CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

1. Członkiem Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolności do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem trudniąca się zawodowo pośrednictwem w obrocie nieruchomościami przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jak również osoba zajmująca się zawodowo działalnością naukową lub dydaktyczną obejmującą swym zakresem problematykę związaną z rynkiem nieruchomości.

2. O członkostwo Stowarzyszenia mogą ubiegać się osoby fizyczne przestrzegające
w prowadzonej przez siebie działalności zawodowej obowiązujących zasad Kodeksu Etyki Zawodowej i standardów zawodowych uchwalonych przez Polską Federację Rynku Nieruchomości przy prowadzeniu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

3. Przyjęcie nowych członków Stowarzyszenia następuje uchwałą Zarządu. Uchwałę podejmuje się w terminie 7 dni od dnia złożenia przez osobę ubiegającą się o członkostwo
w Stowarzyszeniu wniosku wraz z rekomendacją co najmniej trzech członków Stowarzyszenia, z co najmniej trzech różnych biur nieruchomości. Od uchwały o przyjęciu lub odmowie przyjęcia, zainteresowanemu przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały, do Zebrania Członków Stowarzyszenia, którzy rozpatrują odwołanie na najbliższym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, a ich decyzja jest ostateczna. Dla ważności przyjęcia w poczet członków niezbędne jest wpłacenie wpisowego.

4. Założyciele Stowarzyszenia stają się jego pierwszymi członkami i pierwszym Zarządem.

5. Członek Stowarzyszenia ma prawo do:

1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

2. Korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.

3. Zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

4. Uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

5. Używania w swej działalności zawodowej znaku i nazwy Stowarzyszenia.

6. Korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności.

6. Członkowie Stowarzyszenia obowiązani są do:

1. Przestrzegania regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

2. Przestrzegania obowiązującego Kodeksu Etyki Zawodowej Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości oraz standardów zawodowych uchwalonych przez Polską Federację Rynku Nieruchomości,

3. Przyczyniania się do osiągania celów Stowarzyszenia, poprzez popieranie i realizowanie celów Stowarzyszenia,

4. Terminowego opłacania składek członkowskich oraz innych opłat i należności, jak też świadczeń wynikających z obowiązujących uchwał ustalonych przez władze Stowarzyszenie.

5. Dbania o dobre imię Stowarzyszenia oraz zabiegania o poprawę opinii społecznej co do zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami.

6. Przyczyniania się swoimi działaniami do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,

7. Lojalności wobec Stowarzyszenia i jego członków.

7. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1. Zaprzestania przez członka stowarzyszenia prowadzenia działalności zawodowej związanej z obrotem nieruchomościami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

2. Zalegania z opłatą składek członkowskich za okres dłuższy niż trzy miesiące, mimo wezwania listem poleconym do uregulowania zaległości i wyznaczenia dodatkowego miesięcznego terminu do zapłaty zaległości.

3. Zarząd może wykluczyć członka ze Stowarzyszenia na czas określony od 3 do 6 miesięcy za poważne naruszanie zasad etyki zawodowej.

4. Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.

5. pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi Stowarzyszenia.

6. Śmierci członka Stowarzyszenia.

8. Uchwalę o skreśleniu lub wykluczeniu członka podejmuje Zarząd. Od uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu członka przysługuje zainteresowanemu odwołanie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały, do Zebrania Członków Stowarzyszenia, którzy rozpatrują odwołanie na najbliższym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, a ich decyzja jest ostateczna.

9. Członek wykluczony lub skreślony może ponownie ubiegać się o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia po upływie 6 miesięcy od dnia ustania przyczyny powodującej skreślenie lub wykluczenie z członkostwa w Stowarzyszeniu.

§ 4 WŁADZE STOWARZYSZENIA

1.Władzami stowarzyszenia są:

a. Zebranie Członków Stowarzyszenia,

b. Zarząd.

2. Najwyższą władzą stowarzyszenia jest Zebranie Członków Stowarzyszenia, które stanowią wszyscy członkowie Stowarzyszenia.

3. Zebranie Członków Stowarzyszenia właściwe jest do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Zarządu.

4. Zarząd składa się z 7 osób – Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika oraz trzech Członków Stowarzyszenia. Kadencja Zarządu trwa dwa lata. Członek Zarządu może zostać odwołany przez Zebranie Członków, jeśli działa na szkodę Stowarzyszenia bądź rażąco narusza jego interesy.

5. Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Prezes Zarządu lub co najmniej 3 członków Stowarzyszenia w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.

6. Zebraniem Członków Stowarzyszenia kieruje Przewodniczący Zebrania, wybierany przed każdym Zebraniem Członków.

7.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz
w miesiącu. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu, albo co najmniej dwóch członków Zarządu.

8. Posiedzeniem Zarządu kieruje Przewodniczący Posiedzenia, wybierany przed każdym Posiedzeniem.

9. Uchwały podejmowane przez Zebranie Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków, chyba, że regulamin stanowi inaczej.

10. Uchwały podejmowane przez Zarząd zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 3 członków Zarządu w tym przy udziale Prezesa lub Wiceprezesa Stowarzyszenia, chyba że regulamin stanowi inaczej. Dla ważności uchwał dotyczących kwestii finansowych niezbędny jest udział Skarbnika w głosowaniu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

11. Do kompetencji Zebrania Członków Stowarzyszenia należą:

1. wybór i odwoływanie członków Zarządu – Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika oraz trzech członków Stowarzyszenia,

2. Uchwalanie regulaminu i jego zmian,

3. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

4. Ustalanie wysokości składki członkowskiej,

5. Kontrola działań podejmowanych przez Zarząd,

12. Do kompetencji i obowiązku Zarządu należy:

1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

2. Wykonywanie uchwał Zebrania członków Zarządu,

3. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,

4. Zarządzanie środkami finansowymi Stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym regulaminem oraz uchwałami Zebrania Członków Stowarzyszenia,

5. Podejmowanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu,

6. Reprezentacja w zakresie zaciągania zobowiązań majątkowych,

7. Przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia.

8.Rozstrzyganie i mediacja w sprawach spornych pomiędzy członkami Stowarzyszenia.

9. Prowadzenie dokumentacji członkowskiej.

10. Realizacja celów Stowarzyszenia.

11. Ustalanie projektu budżetu i preliminarzy.

12.Uchwalanie regulamin działania systemu wymiany ofert pomiędzy biurami nieruchomości.

13. informowanie organu nadzorującego o zdarzeniach uzasadniających zmianę wpisu w ewidencji stowarzyszeń zwykłych, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia) oraz o zmianie miejsca zamieszkania członków Zarządu.

13. Podejmowanie przez Zarząd czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków Stowarzyszenia oraz udzielenia przez nich pełnomocnictw do dokonania takich czynności.

14. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są:

1. nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,

2. ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego,

3. zawarcie umowy kredytu albo pożyczki,

4. przyjęcie długu, uznanie dług, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy,

5. zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10.000 zł.

15. W przypadku gdy skład zarządu w trakcie kadencji ulegnie zmniejszeniu, uzupełnienie składu następuje poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowiska.

§ 5 Rozwiązanie Stowarzyszenia

1. Zebranie Członków Stowarzyszenia większością głosów przy obecności 3/4 wszystkich uprawnionych do głosowania może podjąć uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków Stowarzyszenia wia.

§ 6 Postanowienia końcowe

1.Uchwałę w sprawie zmiany regulaminu podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 3 członków Stowarzyszenia w tym przy udziale Prezesa lub Wiceprezesa Stowarzyszenia.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.